ภาคีหน่วยจัดการสำนัก 6

ค้นหาภาคีหน่วยจัดการสำนัก 6

ภาคีหน่วยจัดการสำนัก 6
จังหวัดที่ตั้ง node ภาค ชื่อหน่วยจัดการ หัวหน้าหน่วยจัดการ รายละเอียด
เชียงใหม่ เหนือ หน่วยจัดการจังหวัด Flagship เชียงใหม่ (มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์) นางลำดวน มหาวัน
เชียงใหม่ เหนือ หน่วยจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เครือข่ายประชาชนภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด นายประยงค์ ดอกลำใย
เชียงใหม่ เหนือ หน่วยจัดการชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง (เด็กและเยาวชน) นางสาววิไลลักษณ์ เยอเบาะ
เชียงใหม่ เหนือ หน่วยจัดการชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูงภาคเหนือ (สส.ชน.) นางจันทนี พิเชฐกุลสัมพันธ์
เชียงใหม่ เหนือ หน่วยจัดการสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ (สส.ชพ.) นางนิตยา เอียการนา -
เชียงใหม่ เหนือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นางสาววรกมล ไชยกัน -
เชียงราย เหนือ หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ นายก่อสกุล บุญกิตติพร
เชียงราย เหนือ หน่วยจัดการจังหวัดเชียงราย นายบรรพต วังวล
แพร่ เหนือ หน่วยจัดการจังหวัดแพร่ นายสุวิทย์ สมบัติ
แพร่ เหนือ หน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่) นายณัฐพงษ์ ดวงกุดั่น