รู้จักสำนัก 6

สสส.เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีภารกิจใหญ่ในการสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

สสส.เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีภารกิจใหญ่ในการสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย การทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆผ่านกลไกทางสังคม ในลักษณะเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการและสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกลักษณะ
สสส.แบ่งช่องทางการสนับสนุน และสร้างความร่วมมือออกเป็น 2 ช่องทางดังนี้
1. การสนับสนุนเชิงรุก ดำเนินการโดยสสส.กำหนดประเด็นที่จะพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งด้านการลดปัจจัยเสี่ยงและการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเป็นฝ่ายรุกในการเชื่อมประสานภาคีทั้งภาครัฐ ประชาสังคม วิชาการ ตลอดจนภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าว ทั้งในระดับของการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาสู่โครงการเพื่อดำเนินงานร่วมกัน
2. การสนับสนุนข้อเสนอโครงการทั่วไป (Open Grant) เพื่อเปิดโอกาสให้กล่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั่วไปที่สนใจริเริ่มทำโครงการที่สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะ วิธีคิด และเพิ่มขีดความสามารถแก่ภาคีเครือข่ายในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนงานของ สำนักสร้างสรรค์โอกาส