พื้นที่เรียนรู้

ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สรุปสาระสำคัญ โครงการฯ นี้มีเป้าหมายเพื่อจัดการขยะในชุมชนโดยการขับเคลื่อนของกลไกสภาผู้นำชุมชนที่มีสมาชิกสภาฯ 30 คน ด้วยการให้คว...

1633

ทำไมต้องชุมชนน่าอยู่

  “โครงการชุมชนน่าอยู่” เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเองอย่างมีส่วนร่วมด้วยกลไก...

777

โครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านป่าสัก ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สรุปสาระสำคัญ โครงการนี้ทำประเด็นเรื่องการจัดการขยะ โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการขยะอย่างถูกต้อง ทั้งขยะเปียกและขยะร...

264

หมู่บ้านหนองนางตุ้มรวมพลังด้วยใจ สู่ชุมชนเข้มแข็งที่น่าอยู่น่าอาศัย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สรุปสาระสำคัญ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกับผู้นำชุ...

234

ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เยาชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน

สรุปสาระสำคัญ โครงการนี้มุ่งสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดยจัดตั้งสภาแกหราที่มีกลุ่มผู้นำชุ...

117

เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่องปี 2) (ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่)

สรุปสาระสำคัญ โครงการฯ นี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อจัดการขยะในชุมชนโดยการหนุนเสริมกลไกสภาชุมชนเดิมที่ตั้...

88

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านเทพคีรี ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

สรุปสาระสำคัญ โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ทำเรื่องชุมชนน่าอยู่ปีที่ 2 ในประเด็นการจัดการขยะเพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยมีเ...

178