ข่าวประชาสัมพันธ์

“ตู้ปันสุข” พลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชน

“ตู้ปันสุข” พลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชน รวมพลังเด็กเยาวชนจังหวัดกระบี่ สู้ภัยโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเด็ก จำเป็นต้องมีการปรับตัวและวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่หลายคนกำลังคุ้นเคยกับ คำว่า New Normal ความปกต...

143

บทความ สาระน่ารู้ มีประโยชน์

สื่อการเรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้

รวมโครงการจัดการโควิด - 19

แม้อีกไม่นานโควิด - 19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ถ้าหากเรามองย้อนกลับ เราจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด - 19 นั้นส่งผลกระทบกับทุ...

117

วัยรุ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด

ในบางครั้งพ่อแม่อาจต้องไปทำงานห่างไกล เด็กๆ จำเป็นต้องอยู่กับคุณตาคุณยาย ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ทั้งนี้วัยรุ่นที่เป็นว...

188

รวมพลังวัยรุ่นสุดต๊าช สรรค์สร้างกิจกรรมดี๊ดีสู่ชุมชน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า พลังการขับเคลื่อนชุมชนหลายๆ พื้นที่ในปัจจุบัน แกนนำสำคัญคือเยาวชนคนรุ่นใหม เรามารวมพลังวัยรุ่นสุดต๊าช สรรค์สร้า...

99

สื่อต่างๆ

โครงการพลังเด็กเยาวชน สร้างสุขสร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาวะ จ.นครราชสีมา

การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงพลังร่วมกันในแต่ละครั้ง มันคือก็ส่งเสียงสะท้อนของเด็กๆเหล่านี้  เพื่อสื่อสารให้กับสังค...

107

โครงการเสริมพลังสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง สส ชพ

เสียงเป่าแคนของแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ มันไม่ได้แค่สะท้อน เรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างเดียวได้ แต่เป็นการบ่งบอ...

51

โครงการฮักบ้านเกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาว

โครงการฮักบ้านเกิด คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโต ของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายคือ ยกระดับให้เขาโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่มีค...

55

เกี่ยวกับสำนัก 6

"สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)" มีแนวคิดในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก สำหรับภาคีรายย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั่วไป ที่สนใจริเริ่มทำโครงการที่สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะ วิธีคิด และเพิ่มขีดความสามารถแก่ภาคีเครื่อข่ายในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง