ประกาศทุน

ช่องทางยื่นเสนอโครงการเพื่อชุมชน

#คำถามที่พบบ่อย การเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป สามารถนำเสนอโครงการไปได้ที่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลย นั่นก็คือ การเสนอโครงกา...

38

เปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2566

แนวทางการสนับสนุนทุน โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป            แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริ...

4540

เปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2566 เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

#รับเฉพาะออนไลน์เท่านั้น สำหรับการเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2566 เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนของตัวเองให้มีสุขภาวะดี ...

236

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) “จังหวัดพิจิตร” 

หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) ทำหน้าที่กระจายโอกาสการริเริ่มทำโครงการสร้างเสริมสุขภา...

229

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) “จังหวัดระนอง” 

หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) ทำหน้าที่กระจายโอกาสการริเริ่มทำโครงการสร้างเสริมสุขภา...

254

คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (คู่มือผู้รับทุนฉบับใหม่ ประกาศใช้ ก.พ. 2564) สสส. ปรับปรุงรูปแบบข้อตกลง ให้สอดคล้...

676