“พลังเยาวชนจิตอาสา” สร้างสรรค์เมืองยะลา

“พลังเยาวชนจิตอาสา” สร้างสรรค์เมืองยะลา

พัฒนาท้องถิ่น เสริมสุขภาวะ สร้างสันติสุขที่ยั่งยืน

จังหวัดยะลา แม้จะเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย แต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของยะลาก็มีพลังทางความคิด มีขีดความสามารถไม่แพ้ไปจากเด็กและเยาวชนในจังหวัดอื่นๆ เพียงแต่พวกเขาอาจจะยังไม่มีพื้นที่หรือโอกาส  ให้ได้แสดงศักยภาพให้ปรากฏออกสู่สาธารณชนมากนัก

แต่เมื่อมีการก่อตั้ง “สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา” และจัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พบว่าเยาวชนในจังหวัดยะลามีศักยภาพและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน มีการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางในการพัฒนาแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

จากความสำเร็จของสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จึงมีกลุ่มเยาวชนริเริ่มโครงการ “จิตอาสา ปลุกพลังสภานักเรียนฯ จ.ยะลา” ขึ้น โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อช่วยผลักดันให้สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ถิ่นฐานบ้านเกิดได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น นำพาสันติสุขเข้ามาแทนที่ปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงอย่างยั่งยืน และยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำให้กับสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา  เพื่อเปิดโลกทัศน์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน

สิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้นักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างสถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง  ตลอดจนส่งผลดีต่อการพัฒนาจังหวัดยะลาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีความคาดหวังว่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา จะมีการสานต่อเจตนาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดการร่วมมือในการพัฒนากับสภาเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ในการปรับกระบวนการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมที่กลุ่มได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กๆ และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนตาดีกาที่อำเภอกรงปีนัง กิจกรรมเปิดโอกาสให้แก่เด็กยากไร้ จัดกิจกรรมสันทนาการ เสริมความรู้ และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกาที่อำเภอบันนังสตา กิจกรรมรวมพลังแยกขยะ ให้ความรู้ทั้งด้านการจัดการแยกขยะและการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่อำเภอบันนังสตา

ด้านกิจกรรมเสริมสร้างจิตใจประกอบด้วย กิจกรรมลงมือ (ธรรม) พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาและร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดในอำเภอยะหา กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาพื้นบ้าน เช่น วิ่งกระสอบ, ปิดตาตีปี๊บ, กระต่ายขูดมะพร้าว  ฯลฯ และกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ปันสีสันให้ชนบท กิจกรรมการลงพบปะผู้คนในชุมชน แข่งกีฬากระชับมิตร และนำอุปกรณ์กีฬาไปให้ชุมชนในชนบทเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่อำเภอบันนังสตา

และล่าสุดทางโครงการจิตอาสา ปลุกพลังสภานักเรียนฯ จ.ยะลา ได้ร่วมกับสภานักเรียนในจังหวัดยะลาทั้งหมดจัด “กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูตลาดริมน้ำท่าแพ-ท่าสาป” ตลาดน้ำของชุมชนเมืองยะลาซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วม เต็มไปด้วยขยะ เพื่อให้กลับมาเป็นสถานที่พบปะผู้คน พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งค้าขายของชุมชนตามเดิม

“สสส. ทำให้พวกเรามีโอกาสจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับเด็กในชุมชนและพวกเราเองที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมและยังได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนในกลุ่มสภานักเรียนด้วยกันอีกด้วย”
“น้องไซ” นางสาวไซนับ กาแลซา หัวหน้าโครงการจิตอาสาปลุกพลังสภานักเรียนฯ และประธานสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อธิบายถึงข้อดีในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ

“กลุ่มลูกเหรียงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของน้องๆ ในโครงการโดยเราจัดสรรทุนสนับสนุนที่ได้รับจากทาง สสส. ให้น้องๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการโดยให้ความสนับสนุนในทุกๆ ด้าน พร้อมกับการดูแลและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือความเสี่ยงด้านต่างๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”  “พี่อดัม” นายซาหดัม แวยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลา กล่าว

กิจกรรมจิตอาสาซึ่งแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนทำได้ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ในเบื้องหลัง กว่าจะเป็นกิจกรรมเก็บขยะหรือทาสีมัสยิดขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่ง ต้องมีการเตรียมการมากมาย กิจกรรมเบื้องหลังต่างๆ ตั้งแต่การประชุม วางแผน ประสานงาน บัญชี ฯลฯ มีประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างมากทั้งทางด้านประสบการณ์ การแสดงออกและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งประโยชน์ข้างต้นส่งผลดีแก่ตัวเด็กและเยาวชนให้กล้าที่จะแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองสู้สังคม เกิดความสุข ความภูมิใจในตนเอง และจุดประกายให้อยากทำประโยชน์แก่สังคม

การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้พลังและความคิดของพวกเขาในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน จะเป็นการบ่มเพาะและสร้างจิตสำนึกภาคภูมิใจและรักในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งในอนาคตจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสันติสุขอย่างถาวรให้เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาต่อไป .

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ