ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
“ HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ “

รวมกลุ่มครีเอทเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กลุ่มคนพิเศษ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง

ที่มาของโครงการ

โครงการค้นหาและพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “HealthTech X สุขล้ำไม่ เหลื่อมล้ำ” เกิดขึ้นจากแผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ (แผน 11) โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อค้นหา กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร ให้มีความรู้และสามารถพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ/หรือมีแนวทางการต่อยอดขยายผล

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาส โดยเปิดโอกาสให้บุคคลชุมชนและองค์กรทั่วไปสามารถดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางสังคม แผนฯ เล็งเห็นความสำคัญที่จะผลักดันให้กลุ่ม บุคคล องค์กร ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารูปแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ

บริหารจัดการโครงการฯ โดยหน่วยร่วมในนาม “SYNHUB Digi-Tech Community” ศูนย์บ่มเพาะ Tech Startupและผลักดันผู้ประกอบการออกสู่ตลาดได้จริงและยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. เด็กเยาวชน 2. ผู้สูงอายุ 3. กลุ่มเปราะบาง โดยโครงการฯ ได้ผ่านกระบวนการการรับสมัคร คัดเลือก (Pitching) จนได้นักพัฒนา Tech Startup ทั้งหมด 23 ทีม เพื่อไปพัฒนาศักยภาพในหลักสูตร X-Shape Skill ทักษะรู้ลึกและรู้กว้างในด้าน Healthy, Technology, Business และ Design อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และได้นำความรู้ ทั้งหมดไปสร้างเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลงานต้นแบบ เพื่อนำไปแสดงนิทรรศการให้ประชาชนทั่วไปได้ชม และเป็นแรงบัลดาลใจ รวมถึงเป็นความรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (HealthTech)และหล่งข้อมูลในการนำไปช่วยพัฒนาผลงานต้นแบบให้สามารถต่อยอด ขยายผลในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ขยายไปยังกลุ่ม เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปีนี้ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงดำเนินการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์ และมีศักยภาพ ให้มาดำเนินการค้นหาและพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางที่วัดผลได้จริง สามารถผลิตซ้ำและนำไปกระจายเพื่อขยายผลการใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อได้ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วย “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

Mission X : Ignite Innovation & X - Healthy & Think of Pain Point / 18 กันยายน 2566

หัวข้อ :

กิจกกรม Ignite Innovation & X-Healthy & Think of Pain Point

วิทยากร :

ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษาคณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

X -Innovators ทั้ง 25 ทีม, ที่ปรึกษาโครงการฯ และ X – Mentors ได้รู้จักซึ่งกันและกันละลายพฤติกรรมหลอมรวมเป็นหนึ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน พร้อมการวางแผนในการสร้างผลงาน ที่มีศักยภาพในอนาคต และทำความเข้าใจ Pain Point เรื่องสุขภาพของ 3 กลุ่มเปราะบางเพื่อวางแผนงานในการสร้างนวัตกรรม HealthTech

รายละเอียด :

เพื่อทำความเข้าใจ Pain Point เรื่องสุขภาพของ 3 กลุ่มเปราะบางเพื่อวางแผนงานในการสร้างนวัตกรรม HealthTec

Mission X : X-Design & Innovation Thinking Bold Group / 1 ตุลาคม 2565

หัวข้อ :

Upskill & Reskill ความเป็นผู้นำแบบตัว X จุดระเบิดไอเดียด้านอินโนเวชั่น

วิทยากร :

คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้านนวัตกรรม/ ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Bold Group Thailand

ประสบการณ์ Corporate Innovation มากกว่า 17 ปี

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่ ดึงความสามารถพิเศษของแต่ละคนออกมา

พัฒนาศักยภาพรอบด้านแบบขีดสุดด้วย Mission X-Shaped Skill

Mission X – Mindset, Mission X – Design & Innovation Thinking

รายละเอียด :

เพื่อสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ และนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกับ Workshop “ Spark Up Creative Thinking Card ”

การ์ดฝึกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ที่พัฒนาโดยคนไทย

คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้านนวัตกรรม ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Bold Group Thailand

ประสบการณ์ Corporate Innovation มากกว่า 17

Mission X : Business Strategy (ครั้งที่ 1) SYNHUB / 2 ตุลาคม 2565

หัวข้อ :

Business Strategy

วิทยากร :

1. คุณกฤตยศ กิจส่งเสริมธน Digital Strategy Director, Idealicious Co.,Ltd.

ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้านสื่อสารแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด

2. คุณกิตติภพ มาเปี่ยม Marketing Director DLHC Holding Company

ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้านสื่อสารแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด

3. คุณมาตัส ลิ้มนนทกุล CEO & CMO Swipe / Little Bean Soft / 63 Build Cybertech

X – Mentor ด้านวิเคราะห์การตลาด

วัตถุประสงค์ :

ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และสามารถนำไปปรับใช้ยังกลุ่มเป้าหมายได้จริง

รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด :

 

ถูกแบ่งเป็น 2 Group ในการสอน เพื่อง่ายในการเสนอเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 10 ทีมและกลุ่มเปราะบาง เด็กและเยาวชน 15 ทีม

 

Mission X : Technology & Innovation / 8 ตุลาคม 2565

หัวข้อ :

กิจกรรม Mission X – Technology Disruption

วิทยากร :

1. ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) /เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

2. นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที

CEO Synergy Technology Co., Ltd. / ที่ปรึกษาโครการฯ ด้านเทคโนโลยี

3. ดร.สุรชัย ทองแก้ว หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้านIOT

วัตถุประสงค์ :

เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับ ” Technology Disruption ” (IOT, AI, 5G, AR, VR, MR) นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่

สร้างตลาด และมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม

รายละเอียด :

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ ไขทุกข้อสงสัยด้านเทคโนโลยี

ให้กับเหล่า X – Innovators บอกเลยว่าหากเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้วคุณจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในนวัตกรรม

ผลงานของทีมได้อย่างมาก

Mission X : Business Strategy (ครั้งที่ 2) / 9 ตุลาคม 2565

หัวข้อ :

Business Strategy

วิทยากร :

1. นางสาวรัศมี สืบชมภู CEO Synergy Innovation Co., Ltd.

หัวหน้าโครงการ HealthTech X / ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้าน Business Strategy

2. นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที

CEO Synergy Technology Co., Ltd. / ที่ปรึกษาโครการฯ ด้านเทคโนโลยี

3. คุณกฤตยศ กิจส่งเสริมธน Digital Strategy Director, Idealicious Co.,Ltd. ที่ปรึกษาโครงการฯ

ด้านสื่อสารแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด

4. คุณกิตติภพ มาเปี่ยม Marketing Director DLHC Holding Company ที่ปรึกษาโครงการฯ

ด้านสื่อสารแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด

5. คุณมาตัส ลิ้มนนทกุล CEO & CMO Swipe / Little Bean Soft / 63 Build Cybertech X – Mentor

ด้านวิเคราะห์การตลาด

วัตถุประสงค์ :

คลาสนี้ทุกทีมจะได้ทดลองเขียนแผนธุรกิจจริงๆ โดยวิทยากรทั้งหมดจะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกทีม

ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

รายละเอียด :

มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง

การปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป

Mission X : How to 10x your Innovation on social media Standard & Certification & PDPA / 27 ตุลาคม 2565

หัวข้อ :

How to X10 Your Innovation On Social Media สูตรลับเร่งการเติบโต X10 ให้แก่ธุรกิจ

วิทยากร :

1. คุณทิป มัณฑิตา จินดา CEO & Founder of Digital Tips Academy

2. นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที

CEO Synergy Technology Co., Ltd. / ที่ปรึกษาโครการฯ ด้านเทคโนโลยี

3. นางสาวรัศมี สืบชมภู CEO Synergy Innovation Co., Ltd.

หัวหน้าโครงการ HealthTech X / ที่ปรึกษาโครงการฯ ด้าน Business Strategy

4. คุณเมธา จารัตนากร CEO CIP Value Co., Ltd. / X – Mentor ด้านเทคโนโลยี

5. ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) / ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) / ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นวัตกรเหล่า X-Innovators ได้รู้จักและเรียนรู้เทรนด์ดิจิทัลในปัจจุบันและนำไปปรับใช้ในนวัตกรรมของตนเองแนว

ทางการนำ Digital Platform มาสร้างแผน Digital Marketing ให้กับผลงานและยังสร้าง การประชาสัมพันธ์ผลงานและ

ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปได้รู้จักในวงกว้างและ Certification & PDPA มัดรวมทุกเรื่อง ที่คนทำธุรกิจ

รายละเอียด :

สตาร์ทอัพต้องรู้นวัตกรแต่ละทีมสามารถใช้แฟนเพจให้ความรู้ โปรโมทผลงาน และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ / มียอด ติดตามเพจไม่ตำกว่า 1K หลังจบโครงการฯ และสร้างผลงาน HealthTech แล้วสามารถขอ

Standard และ Certificate ได้ผ่าน / PDPA สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีผลกระทบต่อโครงการฯ

Mission X : สุดยอดเคล็ดลับ Upskill & Reskill Pitching อย่างไร ให้โดนใจ VC? / 10 มิถุนายน 2566

หัวข้อ :

” สุดยอดเคล็ดลับ Upskill & Reskill Pitching อย่างไร ให้โดนใจ VC? 

วิทยากร :

ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ที่โดนใจผู้ฟัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับการนำ

เสนองานของตัวเองได้ทันที

เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) กับ Solution

ของตัวเองให้กับลูกค้าได้ทันที

รายละเอียด :

การเรียนรู้และเข้าใจการนำเสนอแบบ Pitching, การสร้างเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจของตัวเอง, การพัฒนาการเล่าเรื่อง

ให้โดนใจสร้างความน่าสนใจ และการสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอโครงการ (Pitching for Project)

จาก 23 Ideas สู่ 23 ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของเหล่า X-Innovators 23 Teams

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล Appilcation

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Web Application + Al

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Dr.ASA / Dr.ASA Health and Wellness Platform หมอประจำตัวในการวางแผนดูแลสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

DRASA เริ่มต้นมาจากการรวมตัวของหมอรุ่นใหม่ที่อยากนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการดูแลสุขภาพของคนไทยโดยการนำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์สุขภาพของผู้ใช้งานจากผลเลือดเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในสุขภาพของตนเองรวมไปถึงการวางแผนดูแลสุขภาพที่ถูกต้องระดับรายบุคคลเปรียบเสมือนมีหมอเป็นเพื่อนอยู่ข้างกาย

เป้าหมายของนวัตกรรม :

เราอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้อย่างเท่าเทียม เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพให้กับสถานพยาบาล โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ง่ายๆ และวางแผนการดูแลสุขภาพเสมือน มีหมอประจำตัว เพื่อช่วยป้องกันโรคในอนาคต

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพ

ได้ Web Application ต้นแบบในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปภายใต้ชื่อแบรนด์ “Dr.ASA “

ของนวัตกรรม :

ผ่านระบบ AI โดยช่วยวิเคราะห์สุขภาพของผู้ใช้งานจากผลเลือด เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในสุขภาพของตนเองรวมไปถึงการวางแผนดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในระดับรายบุคคล

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายธนกร ยนต์นิยม 2. นางสาวณัฐรวี งามประเสริฐสิทธิ์ 3. นางสาวดารริน พรสุภัทร

4. นายณัฐนันท์ ภู่กาญน์ 5. นายธรรมับดี วิเศษประสิทธิ์

Mentor ประจำทีม :

นายวีรเดช ขุมทอง

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

098-9795-531 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Boxivity / Application และ Art Box เพื่อเสริมสร้างสมาธิช่วยป้องกันเด็กสมาธิสั้น

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

ปัจจุบันการรักษาเด็กสมาธิสั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์ พ่อแม่ และครู แต่อย่างไรก็ตาม

บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการรับบริการเราจึงออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์

ที่จะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมาธิและสามารถช่วยให้เด็กๆใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ภายใน 3 ปี เราจะเป็นผู้นำกล่องกิจกรรมเสริมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ

เด็กสมาธิสั้นในตลาดอาเซียน

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application พร้อมอุปกรณ์ Art Box ต้นแบบ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Boxivity ”สำหรับเสริมสร้างสมาธิ ช่วยป้องกันสภาวะสมาธิสั้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. ดร.จิรพล จิรไกศิริ 2. นางสาวสุพิชฌาย์ คำปัญญา 3. นายกิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

Mentor ประจำทีม :

นายรัตนากร ตั้งพุทธรักษ์

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

098-492-8298 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Giadina / Application ช่วยพัฒนาสุขภาพจิตเด็กเยาวชนให้ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

Giadina เกิดขึ้นมาจาก passion ของ Founders ที่อยากช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของนวัตกรรม :

Mission ของเราคือการเป็น Platform ส่งเสริมสุขภาพจิตให้คนไทยได้อย่างทั่วถึง

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application และ Platform ต้นแบบที่ช่วยพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อแบรนด์“ Giadina ” ที่ช่วยลดภาวะเครียดและพัฒนาสุขภาวะจิตได้จริงมากกว่า 70% ภายใน 2 สัปดาห์

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวจาด้า โบเนตโต้ 2. นายณัสป์ธงชัย ศิริโภคพัฒน์ 3. นายณธรรศ พนิตพงศ์พันธุ์

Mentor ประจำทีม :

นายมาตัส ลิ้มนนทกุล

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

061-1726-751 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Health Monitoring / Application วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพพร้อมประมวลผลวิธีป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

เนื่องจากทุกวันนี้มีข่าวต่างๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่บ้านเพียงลำพังมีความเสี่ยง

ที่จะมีสุขภาพที่แย่ลง หรือเข้าถึงการรักษาไม่ทันท่วงทีรวมถึงกลุ่มที่มีสุขภาพดีดูแลตัวเองได้ จึงเกิดแนวคิดว่า

เราสามารถออกแบบและพัฒนา Solution เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พัฒนาระบบ Monitoring ข้อมูลสุขภาพ และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตได้

เป้าหมายของนวัตกรรม :

เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเป็นระบบ AI วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้ในอนาคต และทำเป็น Community

ของผู้สูงอายุ (Aging Society) เพื่อช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้เครื่องมือ และ Application ต้นแบบภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Health Monitoring ” ในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพร้อม

ประมวลผลและวิธีป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปผ่านระบบ AI วิเคราะห์และประมวลผลได้ในอนาคตและทำ

เป็น Community ของผู้สูงอายุ (Aging Society) เพื่อช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายศิระวิทย์ รัตนภักดี 2. นางสาวทิพวรรณ ระพือพล

3. นางสาวรัฐภา อริยะอุดมกิจ 4. นายภูริพันธ์ ติ๊บเมืองมา

Mentor ประจำทีม :

นายรัตนากร ตั้งพุทธรักษ์

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

083-5676-669 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Web-Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Personal Nurse Platform / ระบบให้บริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

(Personal Nurse Care Solution) LINE OA

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

เพราะเชื่อว่าชีวิตของคนทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน เราจึงอยากเห็นคนทุกคนเข้าถึง

บริการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพแม้อยู่ที่บ้านได้อย่างเท่าเทียมไร้ข้อจำกัด

เรื่องความแตกต่างทางด้านเศรษฐานะของแต่ละบุคคล

เป้าหมายของนวัตกรรม :

คนไทยทุกคนได้มีพยาบาลออนไลน์ส่วนตัว สามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชม.

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Web Application ต้นแบบโดยมีระบบให้บริการดูแลส่วนบุคคล ผ่าน Line OA ภายใต้ชื่อ

ผลงาน “ Personal Nurse Platform ” ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ในการรับบริการดูแลสุขภาพ

โดยพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่บ้านได้อย่างเท่าเทียมไร้ข้อจำกัด ตลอด 24 ชม.

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวชลลดา แซ่ลิ่ม 2. นางสาวธนชาพร เตชะสร้อยวริจฐ์ 3. นายบัณฑิตา พรหมรักษา

Mentor ประจำทีม :

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

088-269-0499 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Nous คือแอปพลิเคชันป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตสร้างประสบการณ์ที่สนุก

และง่ายต่อการฝึกฝนครบจบในแอปเดียว

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

กลุ่มผู้มีความเสี่ยงโรคทางจิตเวชเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยที่ยังขาดเกราะป้องกันและทักษะ

เพื่อรับมือปัญหาด้านจิตใจที่เพียงพอ ในขณะที่บุคลากรทางด้านสุขภาพจิตยังขาดแคลนทีม Nous (นูซ)

จึงตั้งใจที่จะเติมเต็มช่องว่างและลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยแอปพลิเคชันที่เข้าถึงง่ายและน่าใช้งาน

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ส่งเสริมสุขภาพจิตแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ในฐานะสตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์และความร่วมมือกับองค์กรในทุกระดับชั้น สร้างโอกาสเข้าถึงบริการ

แก่ผู้ที่ต้องการได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคทางจิตเวชลงได้ในที่สุด

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ที่ช่วยป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างประสบการณ์ที่สนุกและง่ายต่อการฝึกฝนสำหรับเด็ก

และเยาวชน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Nous ”

ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงของบริการแก่ผู้ที่ต้องการได้ครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดโรคทางจิตเวช

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายพชรดนัย เกี้ยวสกุล 2. นายพีรวัส เตียวเจริญ 3. นายภานุวัฒน์ อาสาสะนา

Mentor ประจำทีม :

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

085-8181-555 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Carish / Application ที่ช่วยให้สามารถติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและการปรับพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

พวกเรามีความต้องการที่จะผลักดันให้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพมากมาย

ได้ไประดับโลก และอยากที่จะช่วยเหลือให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้นด้วยการเข้าถึง

การรักษาที่ง่ายกว่าเดิม

เป้าหมายของนวัตกรรม :

Application ของเราสามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับพฤติกรรมทางสุขภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นและนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยไประดับโลก

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ที่ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคเรื้อรัง สามารถปรับพฤติกรรมในการ

ดูแลสุขภาพ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Carish ” ที่นำองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ

มอบให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวมณฑกานต์ โฆษะวิสุทธิ์ 2. นางสาวมนัสนันท์ คงเกิดลาภ 3. นางสาวปัณชญา กิตติรัตนวิวัฒน์

Mentor ประจำทีม :

นายเมธา จารัตนากร

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

086-310-8914 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Scool! / Application คัดกรองผู้มีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าสำหรับเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ในประชากรวัยรุ่น อายุระหว่าง 10-19 ปี ปัญหาสุขภาพจิตคิดเป็น 16%

ของปัญหาสุขภาพทั้งหมดโดยกว่าครึ่งของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเริ่มมีปัญหาตั้งแต่อายุ 14 ปี แต่ไม่เคยได้รับ

การตรวจหรือบำบัดรักษา ทั้งนี้พบว่าในวัยรุ่นปัญหาสุขภาพจิตเป็นตัวการสร้างความเจ็บป่วยทุพพลภาพและ

การฆ่าตัวตายจัดเป็นสาเหตุลำดับ 3 ของการเสียชีวิตของประชากรวัย 15-19 ปี นอกจากนี้

จากจำนวนประชากรวัยรุ่นทั่วโลกที่ 90% อาศัยในประเทศรายได้ขั้นกลางและขั้นต่ำจำนวนการฆ่าตัวตาย

ในวัยรุ่นกว่า 90% เกิดในประเทศเหล่านี้

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ทุกโรงเรียน มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพจิต เทียบเท่ากับประกันสุขภาพกาย เพราะวัยมัธยมคือช่วงเวลา

หัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญก่อนจะก้าวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ที่ช่วยคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อแบรนด์

“ Scool! ” ซึ่งประกอบไปด้วยแบบประเมินสภาวะจิตสำหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและตรงกลุ่ม

เป้าหมายโดยเฉพาะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายยศกร เจียมกิตศิริกุล 2. นายกฤษฎิ์ เฟื่องฟู 3. นายภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ

Mentor ประจำทีม :

นายอานนท์ ทองเต็ม

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

 

081-8337-799 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Whale-ness Application / Application ช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค

และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

ในแต่ละปี จะมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs มากกว่า 41 ล้านคนทั่วโลก

ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มโรค NCDs เหล่านี้ มักจะรู้ว่าตนเองป่วยเมื่อโรคเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้ว

เราจึงอยากสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และรู้ทันสุขภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น

เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อของโรคเหล่านี้

เป้าหมายของนวัตกรรม :

คือการช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และรู้ทันสภาวะสุขภาพของตนเองและให้คำแนะนำในเชิง

Preventive Healthcare ตามสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น

ในระยะยาว ซึ่งก็จะทำให้เราช่วยลดจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากโรคในกลุ่ม NCDs ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วย

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ที่ช่วยเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรครวมถึงการให้

คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ ภายใต้ชื่อผลงาน “ Whale-ness Application ” ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและ

รู้ทันสภาวะสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในเชิง Preventive Healthcare ตามสภาวะสุขภาพ

ของแต่ละบุคคล เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากโรคในกลุ่ม NCDs

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายเมธี ครองสัตย์นาย 2. นายธนวัฒน์ เล็กละมุด 3. นายปานเทพ ผิวดำนิล

Mentor ประจำทีม :

นายมาตัส ลิ้มนนทกุล

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

089-0543-016 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

หัวอกเดียวกัน / Application สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตให้แข็งแรง สำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

กลุ่มเปราะบาง

การสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบกลุ่มออนไลน์ ที่นอกจากการให้ความรู้ ยังมีเพื่อนคุย ให้กำลังใจและคำแนะนำทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว เกิดการเสริมพลังแบบกลุ่มปลุกพลังความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรอง ที่พร้อมจะเรียนรู้และทำทุกอย่างเพื่อลูก

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ผู้ปกครองที่ผ่านการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ จำนวน 90 คน มีความสามารถด้านการสื่อสารเชิงบวก กับลูก การจัดการอารมณ์ตนเอง และมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรง สำหรับกลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ภายใต้ชื่อผลงาน ” หัวอกเดียวกัน ” ที่ช่วยผู้ปกครองที่ผ่านการเรียนรู้ในระบบออนไลน์มากถึง90 คน มีผลตอบรับด้านการสื่อสารเชิงบวกกับลูกและจัดการอารมณ์ตนเองและมีสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายวรชัย ญาติอยู่ 2. นางสาวดวงพร สิงห์สถิตย์ 3. นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

Mentor ประจำทีม :

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งั้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

063-5924-450 / [email protected]

จาก 23 Ideas สู่ 23 ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของเหล่า X-Innovators 23 Teams

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล AI

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

AI

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Home Sleep Test Type 3 / เครื่องตรวจการนอนหลับอัจฉริยะสำหรับเด็กเยาวชนอ่านผลด้วย AI สำหรับเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า 5 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้มีเยาวชนรวมอยู่ด้วย

ซึ่งการตรวจหาความผิดปกติดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูง คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้

ทำให้บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับที่ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้

เป้าหมายของนวัตกรรม :

อุปกรณ์ตรวจการนอนหลับระดับ 3 ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ราคาถูก ผู้ใช้บริการที่เป็น

กลุ่มเยาวชนสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง และอ่านผลตรวจการนอนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

 

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้เครื่องตรวจการนอนหลับอัจฉริยะต้นแบบพร้อม Application สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านการประมวล

ผลด้วยระบบ AI ภายใต้ชื่อผลงาน “ AI Home Sleep Test Type 3 ” อุปกรณ์ตรวจการนอนหลับระดับ

3 ที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบการนอนหลับได้อย่างแม่นยำมีความปลอดภัยสูง และราคาถูก

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงอุปกรณ์และสุขภาพการนอนหลับ

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายพิษณุ ชมภู่ทอง 2. นางสาวปรียากร เพชรรัตน์ 3. นายณพสิทธิ์ พิพิธพัฒนาปราปต์

Mentor ประจำทีม :

นายอานนท์ ทองเต็ม

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

099-2292-635 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

AI

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Depression Detection AI / Application

ปรึกษาปัญหาภาวะซึมเศร้าอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการทางสายตา

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

กลุ่มเปราะบาง

คนไทยกว่า 1.5 ล้านคนเจ็บปวดจากสภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะคนพิการที่มีความเสี่ยงมากกว่าคน

ปกติถึง 2 – 10 เท่าและมีความลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ

การมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยวินิจฉัยและติดตามอาการ เพื่อลดจำนวนครั้งที่จำเป็นต้องเดินทางไป

โรงพยาบาลลง โดยที่คนพิการเข้าถึงได้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ให้คนพิการได้รับการวินิจฉัยและติดตามอาการสภาวะซึมเศร้าได้อย่างต่อเนื่องจากมือถือ

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ที่ปรึกษาปัญหาภาวะซึมเศร้าอัจฉริยะ สำหรับกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการทางสายตา)

ผ่านระบบ AI อัจฉริยะ ภายใต้ผลงาน “ Depression Detection AI ” ลดความเหลื่อมล้ำของผู้ที่มีปัญหา

สภาวะซึมเศร้า สามารถใช้ Application ได้ทุกที ทุกเวลา

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายธนัท ลัพธวรรณ์ 2. นางสาวธัญชนก จิรภากรณ์ 3. นางสาวอนัญญา เกื้อสกุลรุ่งโรจน์

Mentor ประจำทีม :

นายวีรเดช ขุมทอง

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

081-9948-672 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

AI

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

CareRider / Application ออกกำลังกายอัจฉริยะสำหรับ Rider

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

กลุ่มเปราะบาง

จากการศึกษาการทำงานของ Rider เราพบว่ามีปัญหาสุขภาพที่คล้าย

กับอาการออฟฟิศซินโดรมที่เกิดกับ Rider เราจึงนำ AI Tracking

ร่วมกับท่ากายภาพบำบัดทำให้ Rider ทำท่าคลายกล้ามเนื้อได้ทุกที่

เป้าหมายของนวัตกรรม :

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของ Rider ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ากับวิถีชีวิตของ Rider

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบการออกกำลังกายอัจฉริยะสำหรับกลุ่มเปราะบาง (Rider) ผ่านระบบ

AI Tracking ส่งผลให้สามารถทำกายภาพบำบัดให้ Rider คลายกล้ามเนื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา

ป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม และลดความเหลื่อมล้ำด้านประกันสุขภาพรายบุคคล

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายกิตติพงศ์ สินทร 2. นายพรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ 3. นายสุริยะ อินทรเทศ

Mentor ประจำทีม :

นายเทพชัย ปานเจริญ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

088-6748-428 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

AI

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Automated Digital Care Program / AI โปรแกรมไลน์แชทบอทอัจฉริยะAutomated Digital Care Program

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

อยากช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อต้านเบาหวานได้ง่าย เหมือนมีคนมาดูแลต่อเนื่อง

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ช่วยลดจำนวนผู้เสี่ยงเป็นเบาหวานจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ด้วยโปรแกรมที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบโปรแกรมต้านเบาหวานผ่านระบบ AI โปรแกรมไลน์แชทบอทอัจฉริยะ สำหรับผู้สูงอายุ

ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Automated Digital Care Program ” ที่ช่วยปรับพฤติกรรม ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เหมือนมีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิด ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการรักษาของโรค NCDs ในทุกพื้นที่ท้องถิ่น

ของทุกจังหวัด

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายวสุ วินิจมนตรี 2. นายพีร์สรรค์ ศิริกลการ 3. นางสาวสรญา ตั้งกิจพิทักษ์ผล

Mentor ประจำทีม :

นายเทพชัย ปานเจริญ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

098-2525-979 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

AI

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Buddy to Go / ไม้เท้าเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางอัจฉริยะ สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

กลุ่มเปราะบาง

ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้บกพร่อง

ทางการมองเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเดินทาง จึงได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรม

Buddy to Go ขึ้นมา

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ต้องการให้นวัตกรรมเข้าถึงผู้ใช้จริงพัฒนาต่อไปได้จนตอบโจทย์ต่อผู้บกพร่องทาง

การมองเห็นใช้งานในชีวิตจริงได้มากที่สุดและต้องการให้นวัตกรรมถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ไม้เท้าเซ็นเซอร์ตรวจจับส่งกีดขวางอัจฉริยะต้นแบบ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Buddy to Go ”

สำหรับกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการทางสายตา) ช่วยในการเดินทาง และดำเนินชีวิตประจำวัน ปลอดภัย

ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวปิยธิดา อุทัยดา 2. นางสาวปาณิสรา จอดนอก

3. นางสาวณัฏฐณิชา แก่นจันทร์ 4. นางพรรณผกา ใจแก้ว

Mentor ประจำทีม :

นายอานนท์ ทองเต็ม

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

090-9790805 / [email protected]

จาก 23 Ideas สู่ 23 ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของเหล่า X-Innovators 23 Teams

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล IoTs

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

IoTs

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพอัจฉริยะ / เครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะเฝ้าติดตามสุขภาพ

นำไปประมวลในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

กลุ่มเปราะบาง

เพื่อต้องการให้คนรู้จักการป้องกันการดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะป่วย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

ในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิของประชาชน และปัญหาบุคลากรทางการแพทย์

ที่มีภาระงานที่หนักจึงพัฒนาระบบที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเฝ้าระวังและ

ติดตามการรักษาผู้ป่วย

เป้าหมายของนวัตกรรม :

การเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้ง่าย สะดวกสบาย เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้อุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะต้นแบบภายใต้ชื่อแบรนด์“ Bederly ” ที่สามารถเฝ้าติดตาม

สภาวะสุขภาพผ่านระบบ IoTs และนำไปประมวลผลในการดูแลสุขภาพสำหรับกลุ่มคนเปราะบางให้มีสุขภาพ

ที่แข็งแรง ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ำในการเดินทางไปถึงสถานบริการสาธารณะสุข

ที่ห่างไกล

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวนารถชนก ศรีโท 2. นายไพศาล สุขจรัส 3. นายธนพล พันสารคาม

Mentor ประจำทีม :

ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

099-8026-663 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

IoTs

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

ALEX-X / เครื่องตรวจวัดไร้ฝุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

ตั้งแต่เด็กๆเริ่มจำความได้ชีวิตพวกเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคภูมิแพ้ทำให้เราตั้งใจอย่างจริงจัง

เพื่อบรรเทาความทุกข์ของคนที่เป็นภูมิแพ้เหมือนเรา ซึ่งมีเกินสิบล้านคนในประเทศไทยจึงตั้งใจศึกษาวิจัย

เรื่องภูมิแพ้มากว่าสิบปีจนเห็นว่าปัญหาสำคัญคือเราต่อสู้กับไรฝุ่นที่เรามองไม่เห็นเราจึงตั้งใจจะสร้าง

เครื่องมือที่สามารถวัดไรฝุ่นได้ สามารถกำจัดไรฝุ่นได้ตรงจุดและทำให้คุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้นค่ะ

เป้าหมายของนวัตกรรม :

เราฝันว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไรฝุ่น ไม่ใช่แค่สำหรับคนไทย แต่สำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้ทั่วโลก

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้เครื่องมือพร้อม Application ต้นแบบภายใต้ชื่อแบรนด์ “ ALEX-X ” เครื่องตรวจไรฝุ่นที่มีความแม่นยำสูง

และประหยัดต้นทุนในการตรวจปริมาณไรฝุ่นมากถึง 50% สำหรับเด็กและเยาวชน หรือผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ฝุ่น

ทั้งไทยและต่างประเทศ

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาววิษุวัต สงนวล 2. นางสาวศิริรัตน์ อุดอินทร์ 3. นายมนวรรธน์ ทองขาว

Mentor ประจำทีม :

นายวีรเดช ขุมทอง

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

087-4764-695 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

IoTs

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Flow Zone / Headband เพื่อวัดประเมินและพัฒนาสภาวะจิตใจ

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน คนเรามีสมาธิสั้นลงส่งผลต่อทักษะในการเรียนรู้ลดประสิทธิภาพในการทำงานและส่งผลต่อทักษะทางการเข้าสังคม

เนื่องจากเมื่อเราขาดสติสมาธิเกิดภาวะหลงหรือ Mind Wandering ทำให้ขาดสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวก่อ

เกิดโรคทางจิตเวชเมื่อไม่มีสติ หลง ฟุ้งซ่าน ยิ่งหลงนานยิ่ง ขาดสติ

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ขยายเครื่องมือและโปรแกรมอัจฉริยะ ไปยังตลาด อเมริกา ยุโรป และ เอเชีย โดยเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไปยัง

ผู้สูงอายุที่ต้องการสร้างเสริมสติ

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้เครื่องมือ Headband และ Application ต้นแบบภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Flow Zone ” สำหรับผู้สูงอายุ สามารถวัดและประเมินผลของการพัฒนาสภาวะจิตใจ ลดการเกิดโรคทางจิตเวช ทำให้มีสมาธิในการดำรงชีวิตมากขึ้น

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวชนิดา เพ่งผล 2. นายกฤษณ์ แสงวิเชียร,

3. นายปริวรรตน์ สิริพิชญาภัสร์ 4. นายธนากร ธรรมปัญญา

Mentor ประจำทีม :

ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิญญานันท์ พิริยธนรัชต์

ช่องทางการติดต่อ :

099-4452-495 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

IoTs + Application

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Routine / กล่องยาแจ้งเตือนการรับประทานยาให้ตรงเวลาผ่าน Application สำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

ทางทีมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งท่านทานยาไม่สม่ำเสมอ

จนเกิดมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ นั้นจึงทำให้ทางทีมนั้นเห็นถึงความสำคัญของการทานยา

ที่สม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคร้าย

เป้าหมายของนวัตกรรม :

เป้าหมายของเราคือการทำให้กลุ่มเปราะบางหรือ ผู้สูงอายุทานยาอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อไม่ให้เกิดโรคร้าย

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้กล่องยาต้นแบบที่สามารถแจ้งเตือนการรับประทานยาให้ตรงเวลาพร้อม Application แจ้งเตือน

สำหรับผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาทำให้ผู้สูงอายุทานยาได้อย่างสม่ำเสมอ

และป้องกัน การลืมทานยาได้

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายรพีพันธ์ ยืนยง 2. นายพรพิพัฒน์ กิติเรียงลาภ 3. นางสาวปริณดา เตไชยา

4. นายวิพุธ ไตรกิตยานุกุล 5. นายธนวิชญ์ หวังวงศ์สิริ

Mentor ประจำทีม :

นายอานนท์ ทองเต็ม

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

092-2769-992 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

IoTs 

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Enyware / อุปกรณ์จัดท่านั่งอัจฉริยะสำหรับเด็กเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

เด็กและเยาวชน

ปัจจุบันกลุ่มเด็กนักเรียนเริ่มมีอาการปวดหลังเพราะการนั่งเรียนในโรงเรียนเป็นเวลานาน

ประมาณ 6.7 ชม. ต่อวัน ซึ่งการนั่งระยะเวลานี้ใกล้เคียงกับพนักงานออฟฟิศที่มีการออฟฟิศซินโดรม

และเก้าอี้ที่เด็กใช้ในโรงเรียนยังเป็นเก้าอี้ที่ไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อการนั่งเป็นระยะเวลานาน

เหมือนของคนทำงาน

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ต้องการให้เด็กไทยมีพฤติกรรมการนั่งที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้ไม่เกิดอาการปวดหลังไปกระทบต่อ

การเรียนรู้ โดยต้องการให้โรงเรียนมี Enyware อย่างน้อย 20% ในโรงเรียน

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้อุปกรณ์จัดท่านั่งต้นแบบสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อแบรนด์ “ Enyware ” ที่ช่วยลดอาการ

ปวดหลัง นั่งได้หลังตรง และจัดสรีระร่างกาย ได้ดีขึ้น ในขณะนั่งเรียน หรือทำการบ้าน โดยสนับสนุน

ให้ทุกโรงเรียนมี “ Enyware ” อย่างน้อย 20% ในโรงเรียน

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายกฤตนัย สัจจพงษ์ 2. นายกวินท์ ลาภพิเชฐ 3. นายเอกภพ รุจิระประภาส

Mentor ประจำทีม :

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

086-888-0606 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

IoTs 

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

Walker อัจฉริยะ / Walker อัจฉริยะแจ้งเตือนเหตุภาวะฉุกเฉินผ่าน Application สำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

แรงบันดาลใจของเรามาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณปู่ของผมเป็นอัมพาตครึ่งตัว

ทำให้เคลื่อนไหวในบ้านได้ยาก และทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงเสมอ แรงจูงใจที่สองมาจาก

ประสบการณ์ที่เราเผชิญเมื่อพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

เป้าหมายของนวัตกรรม :

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

และคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อช่วยให้แต่ละคนมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น มีอิสระและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Walker อัจฉริยะและ Application ต้นแบบที่ช่วยแจ้งเตือนสภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป ภายใต้ชื่อผลงาน “ Walker อัจฉริยะ ” ที่ช่วยพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ

ออกแบบ ตามหลักสรีรศาสตร์ และคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อช่วยให้แต่ละบุคคลมีการเคลื่อนไหวและ

อิสระ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นายสกล สัจเดว 2. นางสาววนิดา ยาแก้ว 3. นายศิรสิทธิ์ สัจเดว

Mentor ประจำทีม :

นาย วีรเดช ขุมทอง

ผู้ประสานงาน :

นางสาวประกายฉัตร ฤทธาภัย

ช่องทางการติดต่อ :

092-4095-723 / [email protected]

จาก 23 Ideas สู่ 23 ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของเหล่า X-Innovators 23 Teams

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Big Data

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

PARKJAI / Application ให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มพนักงานโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มพนักงานโรงงานที่ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วง Covid-19 ทั้งผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรค การถูกเลิกจ้างกะทันหันการถูกปรับลดค่าเเรง ฯลฯ เพื่อให้กิจการของเเต่ละโรงงาน

ดำเนินต่อไปได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้กลุ่มพนักงานโรงงานจึงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางสุขภาพจิตสูง

หากพิจารณาปัจจัยทั้งในเเง่รายได้ / คนหรือความรู้ระดับการศึกษาในการดูเเลตนเองให้ถูกสุขภาวะ

ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคทางสุขภาพจิตต่างๆ เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ทุกบริษัทในประเทศไทย ต้องมีสวัสดิการด้านสุขภาพจิตเป็นบริการขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Application ต้นแบบ ที่ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มเปราะบาง (พนักงานโรงงาน)

ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ PARKJAI ” โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญ ผ่าน Line OA ช่วยลดปัญหา

และความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคทางสุขภาพจิตในการทำงาน

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. นางสาวพรทิพย์ เเม่นทรง 2. นายณัฐพงษ์ เเสงเลิศศิลปชัย 3. นางสาววินัดดา จ่าพา

Mentor ประจำทีม :

นายเทพชัย ปานเจริญ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

094-5462-646 / [email protected]

ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัล :

Big Data

ชื่อนวัตกรรม / นวัตกรรม : 

S2S Selected : Personalized Food #3 / อาหารเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

Platform ที่ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์และแนะนำอาหาร โดยนักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการ

ให้ตรงกับความต้องการ และสภาวะสุขภาพร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย :

แรงบันดาลใจผลงาน :

ผู้สูงอายุ

การลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงอาหารที่เหมาะกับสภาวะสุขภาพร่างกายและ Life Style ของตนเอง

ที่มีความต้องการเฉพาะบุคคล ความชอบ ไม่ชอบ การแพ้อาหารหรือโรคประจำตัว ทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารที่เหมาะกับสภาวะร่างกายของตนเองได้ง่ายๆ และเชื่อถือได้จริงโดยคำแนะนำ จากนักกำหนดอาหาร

เป้าหมายของนวัตกรรม :

ต้นแบบในการเก็บ Big Data จากคำแนะนำของนักกำหนดอาหาร ตำราอาหาร สูตรเครื่องดื่ม ที่ลดหวานมันเค็ม

เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ฝึกสอน AI โดยใช้ Data Science ในการดึงข้อมูลจาก Database

อย่างแม่นยำ เพื่อแนะนำอาหารที่เหมาะต่อการบริโภค อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง สูตรอาหาร และวิธีการทำอาหาร

ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของนวัตกรรม :

ได้ Platform ต้นแบบอาหารเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองภายใต้ชื่อผลงาน “ S2S Selected : Personalized Food #3 ”

ผ่านระบบ AI โดยการใช้ Data Science ในการดึงข้อมูลจาก Database และประมวลผลเป็นคำแนะนำในการบริโภคอาหาร

ที่ดีต่อสุขภาพ หรือควรหลีกเลี่ยงอาหารสำหรับบุคคลนั้นๆ ตามหลักทางโภชนาการอาหารและยา

สมาชิกทีม (ซ้าย – ขวา) :

1. ทพญ. รัชนี พงษ์พานิช 2. ทพญ. ดวงตา กระสินธุ์ 3. ทพญ. วนิดา จตุรานนท์

Mentor ประจำทีม :

คุณรัศมี สืบชมภู

ผู้ประสานงาน :

นางสาวเบ็ญจภรณ์ งิ้วเรือง

ช่องทางการติดต่อ :

086-626-0008 / [email protected]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า