ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

ภาคีหน่วยจัดการสำนัก 6

ภาคีหน่วยจัดการสำนัก 6

ค้นหาภาคีหน่วยจัดการสำนัก 6

จังหวัดที่ตั้ง nodeภาคชื่อหน่วยจัดการหัวหน้าหน่วยจัดการรายละเอียด
เชียงใหม่เหนือหน่วยจัดการจังหวัด Flagship เชียงใหม่ (มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์)นางลำดวน มหาวัน
เชียงใหม่เหนือหน่วยจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เครือข่ายประชาชนภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัดนายประยงค์ ดอกลำใย
เชียงใหม่เหนือหน่วยจัดการชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง (เด็กและเยาวชน)นางสาววิไลลักษณ์ เยอเบาะ
เชียงใหม่เหนือหน่วยจัดการชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูงภาคเหนือ (สส.ชน.)นางจันทนี พิเชฐกุลสัมพันธ์
เชียงใหม่เหนือหน่วยจัดการสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ (สส.ชพ.)นางนิตยา เอียการนา
เชียงใหม่เหนือสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนางสาววรกมล ไชยกัน
เชียงรายเหนือหน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือนายก่อสกุล บุญกิตติพร
เชียงรายเหนือหน่วยจัดการจังหวัดเชียงรายนายบรรพต วังวล
แพร่เหนือหน่วยจัดการจังหวัดแพร่นายสุวิทย์ สมบัติ
แพร่เหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่)นายณัฐพงษ์ ดวงกุดั่น
แม่ฮ่องสอนเหนือหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายนิติศักดิ์ โตนิติ
นครสวรรค์เหนือหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดนครสวรรค์นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
น่านเหนือหน่วยจัดการจังหวัดน่านดร.มาโนชญ์ ชายครอง
น่านเหนือหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือนายแชน อะทะไชย
พะเยาเหนือหน่วยจัดการจังหวัดพะเยานางสาวกิตติกาญจน์ สมฤทธิ์
พิจิตรเหนือหน่วยจัดการจังหวัดพิจิตรนายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์
ลำปางเหนือหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดลำปางนางสาวศิริพร ปัญญาเสน
ลำพูนเหนือหน่วยจัดการจังหวัดลำพูนนางสาวศิริขวัญ อุทา
ลำพูนเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (เครือข่ายสร้างสรรค์สุขภาวะจังหวัดลำพูน)นายศิรเศรษฐ เนตรงาม
สุโขทัยเหนือหน่วยจัดการจังหวัดสุโขทัยนางทัศนีย์ พรมเพ็ชร
อุตรดิตถ์เหนือหน่วยจัดการจังหวัดอุตรดิตถ์นายพิทยาธร แก้วหลวง
อุตรดิตถ์เหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ)นายชาล สร้อยสุวรรณ
อุตรดิตถ์เหนือหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่อำเภอตรอนนายเผด็จการ กันแจ่ม
อุทัยธานีเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลเครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี)นางสิริวรรณ ศรีเพ็ญจันทร์
อุทัยธานีเหนือหน่วยจัดการจังหวัดอุทัยธานีดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม
กระบี่ใต้หน่วยจัดการจังหวัดกระบี่นายทวีชัย อ่อนนวน
กระบี่ใต้หน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (กลุ่มละครมาหยา)นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์
กระบี่ใต้หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้นายฮาริส มาศชาย
ชุมพรใต้หน่วยจัดการจังหวัด Flagship ชุมพร (สมาคมประชาสังคมชุมพร)นายทวีวัตร เครือสาย
ตรังใต้หน่วยจัดการ Flagship จังหวัดตรัง(ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาตรังยั่งยืน)นางสุวณี สมาธิ
ตรังใต้หน่วยจัดการส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์มานิภูมินิเวศน์เทือกเขาบรรทัดาคีพัฒนาตรังยั่งยืน)นายอานนท์ สีเพ็ญ
นครศรีธรรมราชใต้หน่วยจัดการ Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)ดร.อุไร จเรประพาฬ
ปัตตานีใต้หน่วยจัดการจังหวัดปัตตานีนางกัลยา เอี่ยวสกุล
ปัตตานีใต้หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานีและยะลา)นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
พังงาใต้หน่วยจัดการจังหวัดพังงานางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
พัทลุงใต้หน่วยจัดการ Flagship จังหวัดพัทลุงนายไพฑูรย์ ทองสม
พัทลุงใต้หน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง)นางเตือนใจ ชูอักษร
ภูเก็ตใต้หน่วยจัดการจังหวัดภูเก็ตนายมนตรี สุดสม
ยะลาใต้หน่วยจัดการ flagship จังหวัดยะลานายประพันธ์ สีสุข
ยะลาใต้หน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กลุ่มลูกเหรียง)นายซาหดัม แวยูโซ๊ะ
ยะลาใต้หน่วยจัดการประเด็นยาสูบและสุราจังหวัดยะลานายจักรกฤช เรืองทอง
ระนองใต้หน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (กลุ่มปัญญาชนสร้างสรรค์สังคม)นางสาวณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
ระนองใต้หน่วยจัดการประชากรกลุ่มเฉพาะ มอแกน และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (คนไทยพลัดถิ่น)นายสุชีพ พัฒน์ทอง
สงขลาใต้หน่วยจัดการประเด็นยาสูบและสุราจังหวัดสงขลานายอรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ์
สงขลาใต้หน่วยจัดการจังหวัด Flagship สงขลานางพิชยา แก้วขาว
สตูลใต้หน่วยจัดการจังหวัดสตูลนางสาวนิธิมา บินตำมะหงง
สตูลใต้หน่วยจัดการประเด็นยาสูบและสุราจังหวัดสตูลนายนพดล นพสุวรรณ
สุราษฎร์ธานีใต้หน่วยจัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดร.ดุริยางค์ วาสนา
เพชรบูรณ์กลางหน่วยจัดการจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาววาสนา ทองใบ
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการจังหวัดกรุงเทพมหานครพันโทสิทธิชัย แสงพันธุ์
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลดนตรีเพื่อการแบ่งปัน)นางสาวศิริพร พรมวงศ์
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม)นางสาวชุติมา ใจคง
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (กลุ่ม Triple H Music)นางสาวจีระภา มุลคำมี
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (มูลนิธิวายไอวาย)นางเสาวลักษณ์ เขียนนอก
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ (Good Factory)นางสาวชุติกา อุดมสิน
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ (มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม)นายโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองนางประเทือง ช่วยเกลี้ยง
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ (มหาวิทยาลัยสยาม)นางสาวสุภาพร ศรีสัตตรัตน์
กรุงเทพมหานครกลางหน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ (TSIS)นางสาวปิยนาถ ชาศรี
กำแพงเพชรกลางหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนางปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์
กำแพงเพชรกลางหน่วยจัดการจังหวัดกำแพงเพชรนายตวงเพชร ทองแทน
ชัยนาทกลางหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดชัยนาทนางพรทิพย์ ขุนวิเศษ
นครนายกกลางหน่วยจัดการจังหวัดนครนายกนางอรกัญญา นิลบุตรดา
นครปฐมกลางหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดนครปฐมรศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
นนทบุรีกลางหน่วยจัดการจังหวัดนนทบุรีนางสาวสายใจ คงทน
นนทบุรีกลางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา
ปทุมธานีกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีนางสาวอามีนา กาเซะ
ปทุมธานีกลางมหาวิทยาลัยรังสิตนายนเรฏฐ์ พันธราธร
ปทุมธานีกลางหน่วยจัดการจังหวัดปทุมธานีนายดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
จันทบุรีตะวันออกหน่วยจัดการจังหวัด Flagship จันทบุรีร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต
ฉะเชิงเทราตะวันออกหน่วยจัดการจังหวัดฉะเชิงเทรานายเจษฎา มิ่งสมร
ระยองตะวันออกหน่วยจัดการจังหวัดระยองนายอริย์ธัช ขวัญเมือง
เลยตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดเลยนายยุทธนา วงศ์โสภา
เลยตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา กลุ่มก่อการดีเลย)นายกิตติพงษ์ ภาษี
กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวปาริชาติ หาญไชยนะ
ขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดขอนแก่นนายถนัด แสงทอง
ชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดชัยภูมินางปริยกร ชาลีพรม
นครพนมตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)นายคณิน เชื้อดวงผุย
นครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดนครราชสีมาดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ์
นครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (เครือข่ายโคราชยิ้ม)นายวรวุฒ อมะรึก
นครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลกลุ่มไม้ขีดไฟ)นางสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน
บึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการระดับจังหวัดบึงกาฬนางสาวจินตนา เกตุพิมล
บุรีรัมย์ตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดบุรีรัมย์ดร.สรรเพชร เพียรจัด
มุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดมุกดาหารนายไวกูณฐ์ เมืองโคตร
สกลนครตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (ห้างหุ้นส่วนสามัญศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาว)นายธนภัทร แสงหิรัญ
สกลนครตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดสกลนครนายวีรวัฒน์ พัดไธสง
สุรินทร์ตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัด Flagship สุรินทร์นางวิจิตรา ชูสกุล
สุรินทร์ตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางอวยพร พิศเพ็ง
สุรินทร์ตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (มูลนิธิขวัญชุมชน)นางสุภาพร ทองสุข
สุรินทร์ตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (สมาคมอีสานสานสุข)นายมงคล ปัญญาประชุม
หนองคายตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดหนองคายนายพิภพ หัสสา
หนองบัวลำภูตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดหนองบัวลำภูนายแคล้ว มนตรีศรี
อำนาจเจริญตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดอำนาจเจริญนายชาติวัฒน์ ร่วมสุข
อุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จินวงษ์
อุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัด Flagship อุบลราชธานีนายรพินทร์ ยืนยาว
อุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีนายคิด แก้วคำชาติ
อุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
ยโสธรตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดยโสธรนายพัฒนา แสงศรี
ร้อยเอ็ดตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดร้อยเอ็ดว่าที่ พ.ต.ดร.ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง
ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัด Flagship ศรีสะเกษนายจันทร์ โต๊ะสิงห์
ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษนายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์
มหาสารคามตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยจัดการจังหวัดมหาสารคามนายทานตะวัน สิงห์แก้ว
สระแก้วตะวันออกหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดสระแก้วนายปาลิน ธำรงรัตนศิลป์
ระยองตะวันออกหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (กลุ่มรักษ์เขาชะเมา)นางสาวบุบผาทิพย์ แช่มนิล
ปราจีนบุรีตะวันออกหน่วยจัดการจังหวัดปราจีนบุรีนายอำนวย โพธิ์แก้ว
ตราดตะวันออกหน่วยจัดการจังหวัดตราดนายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
ชลบุรีตะวันออกหน่วยจัดการจังหวัดชลบุรีนายณัฐวัฒน์ วิเศษสุวรรณ
ปทุมธานีกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชน (คณะบุคคลกลุ่มโลกทัศน์สโมสร)นางสาวอัจฉริยา สิทธิกิตติศรี
พระนครศรีอยุธยากลางหน่วยจัดการระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสันติ โฉมยงค์
ลพบุรีกลางหน่วยจัดการจังหวัด Flagship ลพบุรีรศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
สระบุรีกลางหน่วยจัดการจังหวัด Flagship สระบุรีนายวิสุทธิ์ สุกรินทร์
สิงห์บุรีกลางหน่วยจัดการจังหวัดสิงห์บุรีนายประชาญ มีสี
สุพรรณบุรีกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชนนางสาวชไมพร พราหมณโชติ
อ่างทองกลางหน่วยจัดการจังหวัดอ่างทองนางสาวอัฒยา สง่าแสง
เพชรบุรีตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดเพชรบุรีนางสาวศิริวรรณ อำนวยสินสิริ
กาญจนบุรีตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดกาญจนบุรีนายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
ตากตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดตากนายเอ นพรัตน์
ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรือตรีกฤษณ์ ศรีเพ็ญ
ราชบุรีตะวันตกหน่วยจัดการชุมชนชาวกะเหรี่ยงเขตงานตะนาวศรี (เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคตะวันตก)นายเกรียงไกร ชีช่วง
ราชบุรีตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดราชบุรีนายวันชัย เหี้ยมหาญ
สมุทรสาครตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดสมุทรสาครนายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
สุพรรณบุรีตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดสุพรรณบุรีนางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
สมุทรสงครามตะวันตกหน่วยจัดการจังหวัดสมุทรสงครามนายสรณพงษ์ บัวโรย
ลพบุรีกลางหน่วยจัดการประเด็นยาสูบและสุราจังหวัดลพบุรีดร.ยุวภพ กระเป๋าทอง
สมุทรปราการกลางหน่วยจัดการประเด็นเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ
สมุทรปราการกลางหน่วยจัดการจังหวัดสมุทรปราการนางนวลใย วัฒนกูล
พิษณุโลกกลางหน่วยจัดการจังหวัดพิษณุโลกนางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ
นราธิวาสใต้หน่วยจัดการจังหวัดนราธิวาสนายอานัติ หวังกุหลำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า