โครงการคลองเตยดีจัง (2559) (โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ชุดโครงการดนตรีเพื่อการแบ่งปัน music sharing)

สรุปสาระสำคัญ

โครงการเริ่มต้นจากความต้องการสอนดนตรีให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตย โดยหวังจะสนับสนุนให้เด็กที่สนใจมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนด้านดนตรีให้พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังปรับใช้พื้นที่ที่โครงการใช้สอนดนตรี อันเป็นพื้นที่รกร้างในชุมชนให้กลายมาเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กชุมชนเข้ามาใช้พื้นทีได้อย่างอิสระ ทั้งการเล่น การพักผ่อน หรือการปรึกษาหารือทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเด็กในพื้นที่อื่นๆ นอกชุมชนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจดนตรีได้รู้จักและมีโอกาสทำงานร่วมกันต่อไป

ด้านปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ มีดังนี้  1) ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งประเด็น กิจกรรม คนทำงาน และช่วงเวลา ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง จนกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องมีความไว้ใจที่จะให้เด็กมาร่วมกิจกรรม ที่ปรึกษา มีเครือข่ายสนับสนุนการทำงานได้ มีช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่ระดมความร่วมมือได้มาก ส่วนคนทำงานเองก็มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมที่ทำ และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ได้ดี  2) ความเป็นคนในพื้นที่ของแกนนำ ที่คนในชุมชนเห็นพฤติกรรม และความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาตลอด ทำให้สามารถเข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ผู้ปกครองเด็กไว้วางใจ และเชื่อถือ  3) ความหลากหลายของกิจกรรม ที่ยืดหยุ่นทำให้เด็กสามารถเลือกทำได้ตามความต้องการ ในแต่ละช่วงเวลาที่เข้ามาในพื้นที่ทำกิจกรรม 4) การสื่อสารการดำเนินงานโครงการ ผ่านเครือข่ายและ Social media ทำให้คนภายนอกได้รู้จักการดำเนินโครงการในพื้นที่นี้มากขึ้น เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ จนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงสร้างโอกาสในการทำงานในพื้นที่ที่ต่อเนื่อง และมากขึ้น

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1. “ความต่อเนื่อง” ในการดำเนินงาน เป็นหัวใจสำคัญ เพราะทำให้คนในชุมชนเห็นความเอาจริงเอาจัง มีความคุ้นเคยกับการทำกิจกรรม ที่ทำให้โอกาสได้รับความร่วมมือที่มากขึ้นมีมากขึ้น และทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นแกนนำรับช่วงต่อได้ รวมถึง คนทำงานก็มีความเข้าใจกับบริบทพื้นที่ๆ ที่ทำงานมากขึ้น สามารถออกแบบการดำเนินการได้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่มากขึ้น

2. การสื่อสารผ่านเครือข่าย และสังคมออนไลน์ ที่ทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลง คุณค่าที่เกิดขึ้น และความต้องการการสนับสนุนที่ชัดเจน ทั้งเรื่องสิ่งที่ต้องการได้รับ และเวลาที่ต้องการ ช่วยสร้างโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้น ยิ่งถ้าได้ “ผู้สื่อสาร” ที่ได้รับการยอมรับ เข้าถึงแหล่งทรัพยากร ยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ