โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สรุปสาระสำคัญ

ศพด.บ้านป่าขุยโดยหัวหน้าศูนย์ฯ ได้รับความรู้จากเวทีพัฒนาศักยภาพที่ทาง We are Happy จัด และได้นำความรู้ทั้งเรื่องการจัดกิจกรรมทางกาย การทำสื่อสร้างสรรค์  เทคนิคการเล่านิทาน โภชนาการสำหรับเด็กมาปรับใช้ใน ศพด.โดยมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูใน ศพด.ทุกเดือน

ผลคือ ทำให้ครูมีทักษะการทำสื่อสร้างสรรค์ และสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนได้ นอกจากนี้ ยังมีการดึงผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้าน กาย,อารมณ์,สังคม และสติปัญญา ซึ่งในช่วงท้ายโครงการพบว่า มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย ร้อยละ 90 (พัฒนาการทุกด้าน)

ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ (1) การสนับสนุนของพี่เลี้ยง We Are Happy อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ที่จัดกระบวนการให้ครูได้ทั้งความรู้ในทางวิชาการทั้งเรื่องพัฒนาการเด็ก การพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เครื่องมือติดตามพัฒนาการเด็ก และปฏิบัติการสร้างเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้ ศพด. อื่น ๆ ได้รับรู้และเรียนรู้ ที่ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น และมีเพื่อนร่วมเส้นทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่มีอยู่มากมายในภูมิภาคและประเทศ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำในการทำงานกันได้ต่อเนื่อง (2) การใช้ความรู้ที่ได้รับ ไปขยับให้ ศพด. อบต. และชุมชน ร่วมปฏิบัติการได้จริง ทำให้ ศพด. มีเครื่องมือสร้างการเรียนรู้จำนวนมาก คณะครูมีทักษะในการสร้างสื่อและจัดการเรียนรู้เด็กกันทุกคน เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน และได้รับความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ จากผู้ปกครอง ชุมชน และ อบต. ที่เป็นต้นสังกัดมากขึ้น และมีหลายหน่วยงานมาเรียนรู้การทำงานจาก ศพด. ในช่วงที่ผ่านมา

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1. การออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพที่ได้ผล ต้องสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการ ได้ทั้งความรู้ในทางวิชาการ และทักษะในการใช้ความรู้นั้นในการปฏิบัติ รวมถึงเห็นรูปธรรมจริงของการใช้ความรู้และวิธีการใช้ความรู้นั้น ผ่านกระบวนการอบรม การเรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ การได้กลับไปทดลองทำ และนำกลับมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมมีศักยภาพ

2. ความต่อเนื่องของการเสริมศักยภาพ เป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเห็นพัฒนาการของตนเอง ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มี ผ่านการได้กลับไปใช้ความรู้ไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และกลับมาแสดงรูปธรรมการใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอื่น ๆ ได้รับความรู้ และพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม การพัฒนาศักยภาพที่ จะเห็นการเพิ่มขึ้นของศักยภาพได้จริง จึงต้องมีความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ทั้งในด้านความถี่ และเนื้อหา ไม่ใช่การทำครั้งเดียว หรือทำหลายครั้ง แต่เนื้อหาไม่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆ

 

โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ