โครงการ ครอบครัวอบอุ่น เพิ่มบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชนโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สรุปสาระสำคัญ

โครงการมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ ทั้งการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการออมที่ถูกต้อง รวมทั้งมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะกันทำให้เกิดความสุขทั้งกาย ใจ สังคม ขณะที่แกนนำในชุมชนช่วยดูแลสังคมและชุมชน เพื่อไม่ให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาหลอกผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ มีการตั้งกลุ่มเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนปัญหาลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1.  มีทุนเดิมที่ใช้ทำงานต่อเนื่องได้ ทั้งสมาชิกสภาผู้นำชุมชน และข้อมูลจากการสำรวจชุมชน

2.  สร้างกลไกทำงานและเสริมศักยภาพอย่างเหมาะสมกับภารกิจ คือ กลไก 3 ส่วน บริหาร ปฏิบัติการ และบริการ

3.  ทำกิจกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ทั้งปัญหาถูกหลอกซื้อสินค้า ซื้อยากินเอง ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาที่แน่นอนได้ ด้วยใช้การพูดคุยและทำกิจกรรมตอบสนองปัญหาเฉพาะบุคคล เพื่อปรับพฤติกรรม

4.  การใช้ทุนเดิมเป็นเครื่องมือทำงานในประเด็นใหม่ ทำให้การทำงานง่ายต่อการได้รับการยอมรับ และไม่รู้สึกถึงความแปลกใหม่ที่เข้ามาสร้างภาระ จึงทำให้การทำงานได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่ยาก รวมถึงทำให้คณะทำงาน มีความมั่นใจที่จะทำภารกิจได้สำเร็จตามเป้าหมายด้วย

5.  กลไกทำงานที่มีโครงสร้างการทำงาน ดูแลทั้งภาพรวม ปฏิบัติการ และการสนับสนุนเอื้ออำนวย ที่กำหนดบทบาท ภารกิจและขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน ส่งต่อกัน อย่างเป็นที่รับรู้และเข้าใจร่วมกัน ช่วยให้โครงการสามารถออกแบบการเสริมศักยภาพที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และมีกลไกรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจน ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และกลไกสามารถปรับวิธีการทำงานและกิจกรรม ได้คล่องตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งผลต่อความสำเร็จ

6.  การสื่อสารต่อสารธารณะ ที่สร้างการรับรู้ปฏิบัติการที่ดีงามของชุมชน แก่คนที่อยู่นอกชุมชน ทำให้เกิดการสนับสนุนเพิ่มเติม ที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของงานที่ทำ และทำให้เกิดการคิดงานต่อยอดให้กับกลไกทำงาน และคนในชุมชนได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ