07 เมษายน 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
ณ ไทย
แชร์

กำหนดการ กิจกรรมเปิดตัว Happy learn : เกษียณคลาส ออนไลน์

กำหนดการ
กิจกรรมเปิดตัว Happy learn : เกษียณคลาส ออนไลน์
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 
ที่ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  ซ.งามดูพลี
09.30 – 10.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
10.00 – 10.20 น.     เปิดตัว Happy learn : เกษียณคลาส
• ที่มาในการพัฒนา Happy learn : เกษียณคลาส
โดยคุณธนากร  พรหมยศ
• การสนับสนุนและความคาดหวังของ สสส. ในการสนับสนุน Happy learn : เกษียณคลาส โดย นางภรณี  ภู่ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
• กิจกรรมเปิดตัว
10.20 – 11. 20 น.     สนทนาความรู้หัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
วิทยากรโดย
• คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์
• ครูหนึ่ง – วรฤทัย ภักดีวิจิตร
• รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
• ศ.ศศิพัฒน์  ยอดเพชร
11.30 – 12.30 น.     นำเสนอและทดสอบการเรียนการสอน เกษียนคลาส และระบบ Happy Learn
12.30 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code
แท็ก