04 พฤศจิกายน 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
ณ ไทย
แชร์

กำหนดการ เปิดตัว หนังสือ ผีเสื้อขยับปีก และมองไปข้างหน้าการช่วยเหลือคดีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศ

กำหนดการ
เปิดตัว หนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก”
และมองไปข้างหน้าการช่วยเหลือคดีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
วันพฤหัสบดีที่  4 พฤศจิกายน  2564
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จัดโดย มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ค  มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
13.00 – 13.15 น.     วีทีอาร์ “ผีเสื้อขยับปีก” โดย มีเดียมูฟ
13.15 – 13.25 น.     กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.25 – 13.40 น.     กล่าวให้กำลังใจครอบครัวผีเสื้อที่ถูกทำร้ายและปลุกพลังสังคมให้ร่วมเป็นลมใต้ปีก
ช่วยเหลือและไม่เพิกเฉยต่อการกระทำความรุนแรง คุกคามทางเพศ  โดย นริศา  อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรับมอบหนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก” เพื่อส่งต่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ
13.40 – 14.10 น.     เสวนาหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นผีเสื้อขยับปีกและดอกไม้รายทาง”
โดย นางสาวกรรณจริยา  สุขรุ่ง  ผู้เขียนหนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก”
นางเอ (นามสมมุติ)  คุณแม่ครอบครัวผีเสื้อที่ถูกทำร้าย
ดำเนินรายการโดย นายชูวิทย์  จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
14.10 – 14.20 น.     ละครสั้นชุด “เฉย…(ใบอนุญาตให้ทำร้าย)”  โดยทีมละครเฉพาะกิจเธียร์เตอร์
14.20 – 15.40 น.     เสวนาหัวข้อ “ลมใต้ปีกเพื่อผีเสื้อโบยบินและมองการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ” โดย
• ป้ามล  ทิชา  ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว
: บทเรียน งานข้ามศาสตร์ข้ามองค์กร เติมเต็ม สร้างพลัง
• ผศ.ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ทิศทางกฎหมายไทย จะไปต่ออย่างไรเพื่อชีวิตใหม่ของผู้เสียหาย
• นางอุไร  เล็กน้อย  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
: บ้านพักเด็กและครอบครัว  บทเรียนและการปรับตัว
• พันตำรวจโทธัญญะ  ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม
: มองไปข้างหน้างานคุ้มครองพยาน เพื่อความยุติธรรมของผู้เสียหาย
15.40 – 16.40 น.     บทกวี และเสียงเพลงแด่เจ้าผีเสื้อ โดยพจนาถ  พจนาพิทักษ์
16.40 – 17.40 น.     ดนตรี  โดยเดเนียล  วิวัฒน์วงศ์ ดูวา ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ท  และเพื่อน
17.40 – 18.00 น.     ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “กำลังใจแด่เจ้าผีเสื้อผู้หาญกล้า”
18.00 น.                 ถ่ายภาพร่วมกัน    เสร็จสิ้นกิจกรรม
ที่มา : มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code
แท็ก