ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านเทพคีรี ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

สรุปสาระสำคัญ

โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ทำเรื่องชุมชนน่าอยู่ปีที่ 2 ในประเด็นการจัดการขยะเพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำฯ ให้เข้มแข็งขึ้น ขยายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพและลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งพบว่าสภาผู้นำมีการทำงานที่เข้มแข็งขึ้นโดยวางโครงสร้างและบทบาทการทำงานชัดเจนขึ้นและมีวิธีการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งสภาใหญ่ สภาย่อย 4 คุ้มและหัวหน้าล็อก ส่วนทักษะในการเป็นผู้นำของสมาชิกสภาฯ ก็มีมากขึ้น เช่น กล้าพูดกล้าแสดงออกและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนได้ เป็นผลมาจากการมีเวทีให้แลกเปลี่ยนบ่อยๆ การกระตุ้นหนุนเสริมจากผู้นำที่มีวิธีการบริหารจัดการทีมได้ดีและเป็นที่ยอมรับนับถือของสมาชิก ประกอบกับการที่พี่เลี้ยงโหนดของ สสส. ได้เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้สภาผู้นำชุมชนทำให้เกิดฐานการเรียนรู้ในชุมชนขึ้นมา 3 ฐานโดยมีสมาชิกสภาฯ เป็นวิทยากรประจำฐาน สภาผู้นำฯ จึงสามารถทำงานขยายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพได้ดีขึ้นเพราะในชุมชนมีองค์ประกอบสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในส่วนของแหล่งเรียนรู้และคนแนะนำให้เรียนรู้ โดยพบว่ามีครัวเรือนต้นแบบที่ปลูกผักปลอดสาร 10 ชนิดขึ้นไป จำนวน 64 ครัวเรือน ปลูก 5 ชนิด จำนวน 54 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือปลูกน้อยกว่า 5 ชนิด และมีครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 80 ครัวเรือน (จากเดิม 30-40 ครัวเรือน) ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ด้วยการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยไว้ใช้เอง

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

  1. โครงสร้างการทำงานที่เข้าถึงคนมาก ยิ่งสร้างโอกาสความสำเร็จสูง เพราะเป็นการกรรจายบทบาทและงาน ที่ทำให้คนทำงานมีสว่นร่วมในงานมากขึ้น ทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาคนทำงานไปด้วย พร้มๆ กับการเปิดช่องทางที่คนในชุมชนจะเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการได้มากขึ้น จากกลไกทำงานย่อยๆ ที่กระจายออกมา
  2. ใช้เกณฑ์ต้นแบบเป็นเป้าหมายการพัฒนาตนเองกระตุ้นการพัฒนาได้มากกว่าการแข่งขัน เพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนต้นแบบและเวลาในการพัฒนา และให้การยกย่องทุกคนที่ทำได้อย่างเท่าเทียม จึงได้เห็นจำนวนต้นแบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  3. การเป็นฐานเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้คนภายนอก และกระตุ้นคนภายในได้ด้วย เพราะการยอมรับจากคนภายนอก ที่เข้ามาเรียนรู้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนที่ม่เชื่อมั่นในคนทำงาน แนวทาง หรือวิธีการ รับรู้ได้ถึงความสำเร็จของสิ่งที่เค้ามาเชื่อมั่น จากการยอมรับของคนภายนอกนั่นเอง
  4.  
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ