หลักการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่หน่วยงานฯ โดยตรง และ ข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว

หน่วยงานฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หน่วยงานฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

หน่วยงานฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากหน่วยงานฯ เก็บข้อมูลไปแล้ว หน่วยงานฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

- สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
- ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
- ประเมินความสนใจของท่านในตำแหน่งงาน และติดต่อท่านเพื่อเสนอตำแหน่งงาน
- ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น ของหน่วยงานฯ
- ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน
- ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานฯ หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผล วิเคราะห์ และบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ 
- บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ
- ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้าม การเรียกร้องสิทธิ์และความรับผิดอื่นๆ
- รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของหน่วยงานฯ คุ้มครองแหล่งข้อมูลและเจ้าหน้าที่
- สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของหน่วยงานฯ

หน่วยงานฯ จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) เมื่อหน่วยงานฯ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย หน่วยงานฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของหน่วยงานฯ หรือผู้ให้บริการที่หน่วยงานฯ กำหนดให้บริการแก่ท่านแทนหน่วยงานฯ ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น หน่วยงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของหน่วยงานฯ

หน่วยงานฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานฯ ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด หน่วยงานฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของหน่วยงานฯ อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว หน่วยงานฯ ไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่าน ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อเว็บไซต์เพื่อดำเนินการ

- หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของท่าน หน่วยงานฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน
- แอปพลิเคชันมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่านเพื่อช่วยให้หน่วยงานฯ สามารถพัฒนาการให้บริการ และปรับปรุงแอปพลิเคชัน ทั้งนี้หน่วยงานฯ จะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด
- การใช้ข้อมูลที่หน่วยงานฯ ได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

หน่วยงานฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานฯ ฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้

- หน่วยงานฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
- คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
- การบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทำให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม